PRZEPIS 10: Gra nielojalna


DEFINICJA

Termin gry nielojalnej dotyczy wszystkich akcji na boisku które niezgodne są z literą prawa i duchem gry: przeszkadzanie w grze, brak lojalności, częste powtarzające się przewinienia, niebezpieczna gra, naganne zachowanie.


1. Przeszkadzanie w grze.

a) Zawodnik atakujący przepychający.
Zawodnik i przeciwnik biegnący do piłki nie mogą się nawzajem atakować i przepychać. Mogą tylko biec obok siebie ramię w ramię.
Sankcja: rzut karny

b) Bieg przed niosącym piłkę.
Zawodnik nie może się poruszać lub znajdować przed partnerem niosącym piłkę tak, aby przeszkadzać przeciwnikowi w atakowaniu posiadacza piłki lub ich partnerów, którzy potencjalnie mogliby wejść w jej posiadanie.
Sankcja: rzut karny

c) Blokowanie szarżującego
Zawodnik nie może celowo się poruszać lub ustawiać tak, aby przeciwnikowi przeszkodzić w szarżowaniu niosącego piłkę.
Sankcja: rzut karny

d) Blokowanie piłki Zawodnik nie może celowo się poruszać lub ustawiać tak, aby utrudniać przeciwnikowi grania piłką.
Sankcja: rzut karny

e) Niosący piłkę - zderzający się z partnerem ustawionym w fazie statycznej.
Zawodnik niosący piłkę uderzający w swych partnerów ustawionych przed nim po wyjściu piłki z młyna dyktowanego, spontanicznego, maul'a lub autu.
Sankcja: rzut karny

f) Skrzydłowy młyna przeszkadzający łącznikowi młyna
Skrzydłowy młyna nie może przeszkadzać łącznikowi młyna drużyny przeciwnej w obieganiu młyna.
Sankcja: rzut karny

g) Zawodnik niosący piłkę w żadnym wypadku nie może być ukarany za przeszkadzanie w grze.

PRZESZKADZANIE - SKRZYDŁOWY 3 LINII

Przeszkadzanie - skrzydłowy 3 linii

2. Gra nielojalna.

a) Przewinienia celowe.
Zawodnik nie może grać celowo nie respektując przepisów lub w sposób nielojalny.
Sankcja: rzut karny
"5" karna jest uznana jeśli przewinienie przeszkodziłoby w przyłożeniu "5", która prawdopodobnie zostałaby zdobyta. Każdy zawodnik, który celowo nie przestrzega przepisów powinien otrzymać upomnienie, a jeśli nastąpi recydywa lub popełni podobne przewinienie powinien być wykluczony na 10 minut lub definitywnie.

b) Stracony czas (gra na zwłokę).
Zawodnik nie może celowo grać na zwłokę.
Sankcja: rzut wolny

c) Zawodnik wyrzucający piłkę na aut itp.
Zawodnik nie może zagrać celowo do przodu lub wyrzucać piłkę na aut, lub na aut pola punktowego, lub za linię końcową pola punktowego.
Sankcja: rzut karny na linii 15 metrów
"5" karna jest uznana, jeśli przewinienie przeszkodziłoby w przyłożeniu "5", która prawdopodobnie byłaby zdobyta.
Za przewinienie popełnione na polu punktowym, miejscem rzutu karnego jest znak, który znajduje się 5 metrów od linii bramkowej na wprost miejsca gdzie zostało popełnione przewinienie.


3. Powtarzane przewinienia.

a) Powtarzane przewinienia.
Zawodnik nie może kilkakrotnie łamać przepisów. Stanowi to fakt i nie ma znaczenia czy zawodnik miał lub nie miał zamiaru łamania przepisów.
Sankcja: rzut karny
Zawodnik jest upomniany, a po recydywie powinien być wykluczony.

b) Powtarzane przewinienia.
Problem przewinień powtarzanych generalnie może być obserwowany w łamaniu przepisów w następujących fazach gry: młyn, ustawienie autowe, spalony, młyn spontaniczny, maul lub w szarżach. Zawodnik popełniający przewinienie jest ukarany ostrzeżeniem i wykluczeniem na okres 10 minut czasu gry, a jeśli będzie recydywa to wykluczeniem ostatecznym.

c) Powtarzane przewinienia przez drużynę.
Jeśli jeden lub więcej zawodników tej samej drużyny popełnia kilka razy to samo przewinienie to sędzia decyduje czy należy to traktować jako powtórne przewinienie, jeśli tak to udziela drużynie generalnego ostrzeżenia, w wypadku recydywy ostrzega zawodnika lub zawodników wykluczając ich na okres 10-ciu minut czasu gry. W wypadku ponownej recydywy wyklucza ostatecznie zawodnika lub zawodników.
Sankcja: rzut karny
"5" karna jest uznana, jeśli przewinienie przeszkodziłoby w przyłożeniu "5", która prawdopodobnie byłaby zdobyta.

d) Przewinienia powtarzalne: norma zastosowana przez sędziego.
Sędzia powinien ściśle stosować normy powtarzanych błędów dotyczących przekroczeń przepisów w spotkaniach reprezentacji i rozgrywek seniorów. Gdy zawodnik popełni trzykrotnie to samo przewinienie to sędzia udziela mu ostrzeżenia.
Te normy w sędziowaniu nie muszą być stosowane przez arbitra w spotkaniach juniorów i młodszych zawodników. Najczęściej w tych grupach wiekowych przewinienia wynikają z braku znajomości przepisów i umiejętności technicznych.


4. Gra niebezpieczna i niesportowa.

a) Uderzenie pięścią lub inną częścią ciała.
Zawodnik nie ma prawa uderzać przeciwnika pięścią, przedramieniem, łokciem.
Sankcja: rzut karny

b) Deptanie, przygniatanie.
Zawodnik nie ma prawa deptać, przygniatać przeciwnika
Sankcja: rzut karny

c) Kopnięcie.
Zawodnik nie ma prawa kopać przeciwnika.
Sankcja: rzut karny

d) Podstawianie nogi.
Zawodnik nie ma prawa podstawiać nogi przeciwnikowi.
Sankcja: rzut karny

e) Niebezpieczna szarża.
Zawodnik nie ma prawa szarżować przeciwnika przedwcześnie, z opóźnieniem lub w sposób niebezpieczny.
Zawodnik nie może szarżować(lub próbować szarży) przeciwnika powyżej linii barku - szarża na szyję, głowę przeciwnika jest traktowana jako gra niebezpieczna.
Krawat jest elementem gry niebezpiecznej. Zawodnik wykonuje krawat wówczas, gdy usztywnia przedramię uderzając przeciwnika.
Atakowanie przeciwnika bez piłki to gra niebezpieczna.

NIEBEZPIECZNA GRA: WYSOKA SZARŻA "KRAWAT"

Krawat

Sędzia decyduje czy szarża jest niebezpieczna czy też nie w tym celu musi uwzględniać wszystkie okoliczności, intencje szarżującego, rodzaj szarży lub pozycję szarżowanego. Wszystko to może spowodować poważne kontuzje.
Każda forma niebezpiecznej szarży musi być surowo karana. Zawodnik, który popełnia to przewinienie powinien być wykluczony z gry. Sędzia może zastosować prawo korzyści jednakże, jeśli przewinienie przeszkodzi w zdobyciu prawdopodobnej "5" to należy te punkty uznać.
W czasie gry zawodnikowi nie wolno szarżować przeciwnika, który znajduje się w wyskoku próbując łapać piłkę.
Sankcja: rzut karny

f) Gra przeciwnika bez piłki.
Wyłączając młyn dyktowany, spontaniczny, maul to gra zawodnika bez piłki, który trzyma, pcha lub atakuje przeciwnika niezgodnie z przepisami jest traktowana jako niebezpieczna.
Sankcja: rzut karny

g) Niebezpieczny atak.
Zawodnik nie może atakować, powalać przeciwnika niosącego piłkę bez próby chwytu ramionami.
Sankcja: rzut karny

h) Zawodnik szarżowany w wyskoku.
Zawodnik nie może uderzać, ciągnąć za nogę lub nogi przeciwnika, który znajduje się w wyskoku, aby złapać piłkę.
Sankcja: rzut karny

NIEBEZPIECZNA GRA: SZARŻA ZAWODNIKA W POWIETRZU

Szarża zawodnika w powietrzu

i) Niebezpieczna gra w młynie dyktowanym, spontanicznym lub maulu.
Żaden zawodnik pierwszej linii młyna nie ma prawa wchodzić zbyt ostro w przeciwnika.
Zawodnicy pierwszej linii młyna nie mogą podnosić lub wyciągać siłą przeciwnika z młyna.
Zawodnicy nie mogą powodować celowo zawalenia młyna dyktowanego, spontanicznego lub maula.
Zawodnicy nie mogą atakować w maulu lub w młynie spontanicznym bez uprzedniego związania się z partnerem.
Sankcja: rzut karny

j) Odwet.
Żaden z zawodników nie ma prawa stosowania odwetu nawet, jeśli któryś z przeciwników zagra niezgodnie z przepisami. Zawodnik nie może popełniać czynów, które mogłyby być niebezpieczne dla przeciwnika.
Sankcja: rzut karny

k) Gra niezgodna z duchem sportowym.
Zawodnik nie może nic czynić, co jest niezgodne z duchem sportowym na boisku.
Sankcja: rzut karny
Zawodnik popełniający przewinienie, nie sportowego zachowania lub gra niebezpieczna powinien być upomniany lub ostrzeżony, że jeśli popełni ponownie to lub podobne przewinienie to zostanie wykluczony z boiska na okres czasowy(10 min czasu gry) lub definitywnie.

l) Nie sportowe zachowanie, gdy piłka nie jest w grze.
Zawodnik nie może, gdy piłka nie jest w grze popełniać czynów nie sportowego zachowania przepychania lub potyczek z przeciwnikiem.
Sankcja: rzut karny
Sankcja (kara) praktycznie jest ta sama, co w przepisie 10 pkt 4 w podpunktach a-k, z tą różnicą, że rzut karny jest wykonywany w miejscu gdzie gra by ponownie została rozpoczęta. Przewinienie na linii autowej lub w odległości mniejszej niż 15m od linii autowej to rzut karny wykonywany jest na linii 15 metrów naprzeciw tego punktu.
Jeśli gra miałaby się rozpocząć młynem dyktowanym w odległości 5 metrów to rzut karny zostanie wykonany w tym punkcie minimum 15 metrów od linii autowej.
Jeśli gra miałaby rozpocząć się kopem z 22 metrów to drużyna, która nie popełniła przewinienia może wykonać kop z linii 22 metrów obojętnie, w jakim jej punkcie.
Jeśli rzut karny został przyznany a drużyna, która popełniła przewinienie popełni czyn nie sportowego zachowania przed wykonaniem tego rzutu to sędzia ostrzega lub wyklucza winowajcę i przesuwa rzut o 10 metrów.
Jeśli rzut karny został przyznany którejś z drużyn, lecz zawodnik tej drużyny popełni przewinienie przed wykonaniem rzutu to sędzia ostrzega lub wyklucza winowajcę, anuluje rzut karny dla tej drużyny i przyznaje rzut karny dla drużyny przeciwnej.

m) Spóźniona szarża na zawodniku wykonującym kop piłki.
Zawodnik nie może wykonać spóźnionej szarży lub przeszkadzać zawodnikowi, który kopał piłkę.
Sankcja: rzut karny
Drużyna, która nie popełniła przewinienia, ma prawo wyboru wykonania rzutu karnego w miejscu przewinienia lub w miejscu gdzie upadła piłka.
Miejsce przewinienia. Jeśli przewinienie jest popełnione na polu punktowym kopiącego to rzut karny będzie wykonany 5 metrów od linii pola punktowego na wprost miejsca przewinienia.
Jeśli przewinienie jest popełnione na aucie, to rzut karny będzie wykonany 15 metrów od linii autowej na wprost miejsca przewinienia.
Jeśli przewinienie jest popełnione na aucie pola punktowego to rzut karny będzie wykonany 5 metrów od linii pola punktowego i 15 metrów od linii autowej.
Miejsce upadku piłki. Jeśli piłka wyjdzie na aut to rzut karny będzie wykonany 15 metrów od linii autowej naprzeciw miejsca wyjścia piłki na aut.
Jeśli piłka upadnie w odległości mniejszej niż 15 metrów od linii autowej to rzut karny wykonany jest na linii 15 metrów naprzeciwko miejsca upadku piłki.
Jeśli piłka upadnie na pole punktowe, na linię końcową pola punktowego lub poza nią, to rzut karny wykonany jest 5 metrów od linii pola punktowego naprzeciwko przejścia piłki przez linię pola punktowego i minimum 15 metrów od linii autowej.
Jeśli piłka odbije się od słupa lub poprzeczki bramki to miejsce wykonania rzutu karnego jest przyznane w miejscu upadku piłki.

SPÓŹNIONA SZARŻA NA KOPIĄCYM

Spóźniona szarża na kopiącym

n) Latający kąt - szarża kawaleryjska.
Drużyna nie może stosować tak zwanej techniki latającego kąta lub szarży kawaleryjskiej.
Sankcja: rzut karny w miejscu przewinienia

Kąt latający jest to ruch blisko linii pola punktowego przeciwnika, kiedy rzut karny lub wolny zostaje przyznany drużynie będącej w ataku: jest zainicjowany przez gracza, który bądź zagrywa piłkę lub ją otrzymuje przez krótkie podanie i który kieruje się w stronę linii początkującej pole punktowe za swoimi partnerami wiążącymi się z nim z każdej strony w formie litery V. Gracz jest często izolowany w sposób zakazany - przez partnerów będących przed nim. Niebezpieczeństwo tej techniki tkwi w istocie nie dla tych, którzy ją tworzą ale dla tych którzy chcą ją zatrzymać.
Sankcja: rzut karny w miejscu wcześniej przyznanego rzutu

Szarża kawaleryjska jest zazwyczaj wykonywana, gdy zostaje przyznany rzut karny lub wolny najczęściej przed linią pola punktowego. Gracze z drużyny atakującej tworzą zwartą linię za wykonującym kop piłki w odległości 1-2 metry. Na sygnał kopiącego rozpoczynają oni atak w kierunku do przodu, w momencie, gdy są blisko kopiącego ten zagrywa piłkę podając ją do któregoś z partnerów. Drużyna broniąca musi być ustawiona minimum 10 metrów od znaku rzutu lub poza linią początkującą pole punktowe. Jeśli przewinienie jest w odległości mniejszej niż 10 metrów od linii pola punktowego to ten rodzaj techniki stanowi niebezpieczeństwo dla zawodników broniących i jest zabroniony.
Sankcja: rzut karny w miejscu wcześniej przyznanego rzutu


5. Sankcje

a) Każdy zawodnik, który popełnia przewinienie dotyczące nie sportowej gry musi być ostrzeżony i wykluczony z gry na okres 10 minut lub definitywnie.

b) Każdy zawodnik który otrzymał ostrzeżenie został wykluczony czasowo z gry i ponownie popełnił drugie podobne przewinienie dotyczące gry nie sportowej musi być wykluczony definitywnie.


6. Żółte, czerwone kartki.

a) Zawodnikowi, który otrzymał ostrzeżenie, a następnie czasowe wykluczenie sędzia pokazuje żółtą kartkę,

b) Zawodnikowi, który został wykluczony definitywnie sędzia pokazuje czerwoną kartkę.


7. Wykluczony zawodnik.

Zawodnik, który został wykluczony definitywnie nie może powrócić do gry.


poprzedni | nastepny
index